Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen MAMS en de afnemer (consument of zakelijke afnemer). Tenzij MAMS uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden.
Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen MAMS en de koper voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen op onze website zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is MAMS bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.
MAMS kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Verzendkosten

De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 6,95 bij reguliere pakketten en EUR 4,10 bij pakketten van brievenbusformaat. Dit is een traceerbaar pakket.
Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. Tenzij hierdoor het verandert van een brievenbuspakket naar een pakket.
De verzendkosten zijn boven de € 75 euro gratis.

Leveringen

MAMS streeft er naar om alle bestellingen binnen 2-5 werkdagen te verzenden.
Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 2 dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
MAMS is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers.
MAMS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.
MAMS betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan eventueel op kosten van MAMS worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL of CONTANT bij afhalen. MAMS accepteert IDEAL betalingen van Nederlandse banken.

Klachten

MAMS doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier zo snel mogelijk per email van op de hoogte te stellen. MAMS zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen.
Ruilen & Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via madebymams@outlook.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van MAMS, van het personeel en de producten van MAMS voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect wordt uitgesloten. MAMS is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
MAMS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van MAMS.
De aansprakelijkheid van MAMS is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en MAMS, dan wel tussen MAMS en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en MAMS, is MAMS niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van MAMS.

Overmacht

MAMS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MAMS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MAMS niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. MAMS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als MAMS het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

Bedrijfsgegevens

MAMS
Contact: info@madebymams.nl
Correspondentieadres:
Berkenpad 19
2231XL Rijnsburg
KvK: 80398308
BTW-nummer: NL861659922B01

0